วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวินชัย เสมาทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการส่งเสริมอาชีพโคเนื้อ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (อาคารต่อเติมหลังใหม่) ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

นายวินชัย เสมาทอง
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์

ด้วยจังหวัดเพชรบูรณ์โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กำหนดจัดประชุมดังกล่าวขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการส่งเสริมอาชีพโคเนื้อ ตามนโยบายสำคัญของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีจุดประสงค์ที่จะสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพโคเนื้อและเนื้อโค ทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดและเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ครัวเรือนของเกษตรกร ตลอดจนประชาชน(ผู้บริโภคปลอดภัย)

โดยมีวาระในการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 แนวทางการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการขุนโคเนื้อสร้างชาติ

วาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา

2.1 ข้อมูลสำคัญโคเนื้อและเนื้อโคของจังหวัดเพชรบูรณ์

-ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ

-ข้อมูลประมาณการบริโภคและความสามารถในการผลิตเนื้อโค

-ฟาร์มเครือข่ายโคเนื้อ/ฟาร์มโคขุนฟาร์ม/DFM/ฟาร์มGAP

-โรงฆ่าสัตว์ (โค)/โรงตัดแต่งเนื้อโค ที่ได้รับอนุญาต

-เขียงเนื้อโค ok ที่ยอมรับได้ระดับชุมชน

2.2 แผนธุรกิจแปลงใหญ่โคเนื้อชนแดน

2.3 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อครบวงจร

2.4 การเข้าถึงแหล่งสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ โดย ธ.ก.ส.

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

3.1 สถานการณ์การระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยในประเทศไทย(กพสส.)

3.2 โครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ:ธคก.(กสสส.)

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น