วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายวินชัย เสมาทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC ประเทศไทย(คณะกรรมการ LIMEC Thailand 37+3) กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 ณ ห้องประชุม1423 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา(เกษตรบ้านกร่าง) จังหวัดพิษณุโลก การประชุมคณะกรรมการในครั้งนี้เป็นการสรุปเอกสารแผนงานและแนวทางขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC เพื่อนำเสนอ กกร.กลุ่มจังหวัด กรอ.กลุ่มจังหวัด กกร.ส่วนกลาง กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงมหาดไทย รวมถึงการปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการ คณะทำงาน และคณะที่ปรึกษา ในการจัดประชุมครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่แขวงไซยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในเดือนตุลาคม 2562

นายวินชัย เสมาทอง
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์

 

 

 

 

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น