วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นายวินชัย เสมาทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการประชุมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 4/2562 ณ อาคารวิทยบริการ ห้อง 1423 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดพิษณุโลก

นายวินชัย เสมาทอง
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น