วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายวินชัย เสมาทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชวนสวนยาง ระยะที่ 1 ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 1 ชั้น 4 โดยมี นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการประชุม

รายละเอียดโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง

1.ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับการยางแห่งประเทศไทย ก่อนวันที่ 12 สิงหาคม 2562 และเปิดโอกาสให้เกษตรกรชาวสวนยางแจ้งขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่การยางแห่งประเทศไทยกำหนด

2.มีพื้นที่ปลูกยางพาราอายุ 7 ปีขึ้นไป ที่เปิดกรีดแล้ว รายละไม่เกิน 25 ไร่

เกษตรกรชาวสวนยางสามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่การยางแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดเพชรบูรณ์ ติดต่อสอบถามได้ที่ 056-713032


 

ร่วมแสดงความคิดเห็น