วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายวินชัย เสมาทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางสาววิลาวรรณ มาลี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยในการประชุมมี นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุม

ตามประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562
ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่ 2) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลุกข้าว ปีการผลิต 2562/63 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 16 -31 ตุลาคม 2562 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้
1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 16,438.41 บาท
2) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 15,560.06 บาท
3) ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 7,559.73 บาท
4) ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 9,971.12 บาท
5) ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 18,247.21 บาท
การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลุกข้าว สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 2 ดังนี้
1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ ไม่ชดเชย
2) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ไม่ชดเชย
3) ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 2,440.27 บาท
4) ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 1,028.88 บาท
5) ข้าวเปลือกเหนียว ไม่ชดเชย

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น