วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นายวินชัย เสมาทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการประชุมรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการประชุมมี นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุม โดยมีแปลงเกษตรอินทรีย์รายใหม่ที่ขอรับรองระยะปรับเปลี่ยนปีที่ 1 และเกษตรกรที่ขอรับรองแปลงอินทรีย์รวมถึงขอรับรองระยะปรับเปลี่ยนเป็นปีที่ 2 เนื้อที่รวมจำนวนไม่น้อยกว่า 1,200 ไร่

นายวิชัยเสมาทอง
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์

ตามที่สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเพชรบูรณ์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง แบบครบห่วงโซ่ ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ดำเนินกิจกรรมด้วย 4 กลไกหลัก ได้แก่

  1. การส่งเสริมและพัฒนาการทำเกษตรอินทรีย์และจัดทำระบบฐานข้อมูล
  2. การตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์
  3. การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (SDGsPGS) โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง
  4. การจัดทำแผนธุรกิจเกษตรร่วมกับเกษตรกรเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด

เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพให้กับเกษตรกรที่ตั้งใจทำเกษตรอินทรีย์ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร เป็นอย่างดี สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเพชรบูรณ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น