วันพุธที่ 15 มกราคม 2563เวลา 08.00 น.นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เข้าร่วมการประชุมวาระยามเช้า ( Morning Brief ) จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ.2563 ณ.ห้องเมืองราด ชั้น 5 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์  เพื่อติดตามงานตามนโยบาย ข้อสั่งการของรัฐบาล โดยให้หัวหน้าส่วนราชการได้รับทราบนโยบายได้แนวทางการดำเนินงานที่สำคัญของรัฐบาลและมีบทบาทในการขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น