วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางสาวฐิตาภรณ์ สายโส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุม”วาระยามเช้า(Morning Brief)”จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 5 ณ ห้องเมืองราด ชั้น 5 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อติดตามงานตามนโยบาย ข้อสั่งการของรัฐบาล และแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญของรัฐบาล โดยในการประชุมมีนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

โดยมีประเด็นสืบเนื่องจากการประชุม”วาระยามเช้า(Morning Brief)”ครั้งที่ 4 เมื่อวันพุธที่ 20 พ.ย.2562

  • เรื่องการแก้ไขปัญหาหอสมุดนานาชาติเขาค้อที่ถูกทิ้งรกร้าง
  • การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคและเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อำเภอน้ำหนาว
  • แนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
  • รายงานสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ทุกอำเภอ
  • โครงการอาหาร-นมโรเรียน
  • การแก้ไขปัญหาจราจรช่วงฤดูการท่องเที่ยว โดยหารือแนวทางการใช้เส้นทางขึ้นภูทับเบิก เส้นทางห้วยน้ำขาว-ทับเบิก
  • รายงานความเป็นไปได้ในการพัฒนาป่าชุมชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น