วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการประชุม”วาระยามเช้า(Morning Brief)”จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 4 ณ ห้องเมืองราด ชั้น 5 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อติดตามงานตามนโยบาย ข้อสั่งการของรัฐบาล และแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญของรัฐบาล โดยในการประชุมมีนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

โดยการหารือข้อราชการเกี่ยวกับประเด็นสืบเนื่องจากการประชุมวาระยามเช้า Morning brief เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาการดำเนินการแก้ไขปัญหาหอสมุดนานาชาติเขาค้อถูกทิ้งร้าง โดยมีเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลการดำเนินงานของมูลนิธิพั้วช่วย และการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหอสมุดนานาชาติเขาค้อ การรายงานข้อเท็จจริงสภาพปัญหาโรงแรม ในพื้นที่อำเภอเขาค้อ โดยอำเภอเขาค้อ ร่วมกับศูนย์ป่าไม้จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ลงพิกัดโรงแรมในแผนที่ GIS ซึ่งยังคงเหลือตำบลเขาค้อ ส่วนประเด็นสืบเนื่องจากการลงพื้นที่ตามโครงการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในพื้นที่อำเภอน้ำหนาว  การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค เนื่องจากอำเภอน้ำหนาวเป็นพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ทำให้ไม่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ในการขออนุญาตเจาะบ่อน้ำบาดาล การแก้ไขปัญหาเส้นทางการคมนาคมในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ

นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น
หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์

    ส่วนข้อหารือข้อราชการในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เกี่ยวกับเรื่อง การจัดจราจรในฤดูกาลท่องเที่ยวคือ แหล่งท่องเที่ยวเขาค้อและภูทับเบิก การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณการแก้ไขปัญหาและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด(งบ 200 ล้านบาท) การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนและเรื่องเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น