วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายวินชัย เสมาทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุม

นายวินชัย เสมาทอง   (กลาง) ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์
นายมานพ วุฒิยาลัย   (ขวา)   รองประธานสภจ.พช.คนที่1
นายรอด พรหมลักธิ์   (ซ้าย)   รองประธานสภจ.พช.คนที่2

สืบเนื่องจากระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2555 ว่าด้วยการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด ข้อ 14 กำหนดให้สภาเกษตรกรจังหวัดจัดให้มีการประชุมเป็นระยะเวลา 2 เดือนต่อ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในจังหวัด และพิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553

 

 

 

 

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น