วันที่ 19 มีนาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ มีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน มีนายวินชัย เสมาทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานการประชุม

มีประเด็นสำคัญพิจารณาในที่ประชุม 2 เรื่อง ได้แก่

1)โครงการครัวเกษตรอินทรีย์ บูรณาการต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ภาคเหนือตอนล่าง 1 ดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เป้าหมาย 10,000 ไร่ งบประมาณ 15,000,000 บาท ที่ผ่านเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 โดยมีพลเอกประยุทธิ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  เป็นประธาน ที่ประชุมแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน และแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกลุ่มจังหวัด โดยโครงการครัวเกษตรอินทรีย์ฯ

จากการประชุมสภจ.พชในครั้งนี้มีมติเห็นชอบในเรื่องโครงการดังกล่าว ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ให้สมาชิกทุกอำเภอนำไปขับเคลื่อนในพื้นที่และมีส่วนร่วมให้เกิดผลในทุกตำบล
ประเด็นที่ 2 เสนอเเนวทางขับเคลื่อนโครงการนี้ต่อคณะกรรมการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของสภาเกษตกรจังหวัดเพชรบูรณ์ เผื่อจะเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ

2)ให้สภาเกษตรกรจังหวัดหาเเนวทางในการสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อปลูกกัญชาผลิต แปรรูปผลิตภัณฑ์และรักษาโรคโดยใช้ผลงานวิจัยของมหาวิทาลัยนเรศวรเป็นแนวทางและเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ที่สนับสนุนนโยบายนี้เช่นกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น