วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายวินชัย เสมาทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการประชุมหารือโครงการพัฒนาพืชสมุนไพรเพื่อการส่งออกกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1 ณ ห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 7 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ได้จัดประชุมหารือระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม บริษัท ที เค การ์เม้นท์ แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และในที่ประชุมได้นำเสนอให้ร่างโครงการพัฒนาพืชสมุนไพรในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เพื่อการส่งออกขึ้นนั้นจึงจัดให้มีการประชุมดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ร่างโครงการเกิดความสมบูรณ์ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และเกษตรกร องค์กรเกษตรกรนั้น ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงจากโครงการนี้

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น