0001

0002

0003
ด้วยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ พิจารณาเห็นว่าการนำการตลาดสู่ชุมชนเกษตรกร โดยการพัฒนาให้ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นวิธีการที่สอดคล้องกับสังคมในปัจจุบัน โดยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ดำเนินการประสานงานกับองค์กรการบริหารการพัฒนาาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) เพื่อมุ่งหาพื้นที่เป้าหมายร่วมกันในการพัฒฯาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ขณะนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กำลังเปิดรับสมัครชุมชนเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ 2562(ถึงวันที่ 15 พฤศจิการยน 25621) โดยชุมชน/องค์กรเกษตรกรท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่สนใจ สามารถสมัครได้โดยตรงตามรายละเอียดในประกาศ

ร่วมแสดงความคิดเห็น