สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการรับรองคุณภาพสินค้าระบบตามสอบย้อนกลับโดยใช้ QR Code ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานสินค้าเกษตร รวมทั้งพัฒนาไปสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อรับรองความปลอดภัยด้านอาหาร GAP พืชที่ปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ กลุ่มองค์กรเกษตรกร และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2559 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

ร่วมแสดงความคิดเห็น