วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 09.00 -16.30 น.ที่ผ่านมา สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์จัดประชุมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจรายละเอียดโครงการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและพัฒนาการเกษตรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้กับผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ 2 ตำบลด้วยกัน เนื่องจากเป็นพื้นที่จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลที่งบประมาณที่ผ่านมาได้แก่ ตำบลนายม และตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

สืบเนื่องจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ได้เสนอโครงการ ครัวเกษตรอินทรีย์บูรณาการต้นทาง กลางทางและปลายทางของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เพื่อแก้ไขปัญหาด้านเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรครอบคลุมพื้นที่ 115 ตำบล ในการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามที่สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์และหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาการทำการเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจรตลอดห่วงโซ่อุปทาน ยกระดับระดับอุตสาหกรรมอัจริยะแบบครบวงจร โดยจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเพื่อนที่นำร่องในปี 2563 และขณะนี้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดได้เริ่มดำเนินการประสานรวบรวมข้อมูลเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการผ่านองค์การบริหารส่วตท้องถิ่นและผู้นำชุมชนในหลายพื้นที่ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นมา

สรุปประเด็นสำคัญของการประชุม รายละเอียดดังนี้
1.เวลา 09.00 -11.30 น. พื้นที่ตำบลนายม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนายม มีท่านวสันต์ เรืองฮุยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายม ให้เกียรติเป็นประธาน มีผู้แทนจากบริษัท คูโบต้าเพชรบูรณ์ จำกัด ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่ง ทางสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้บูรณาการประสานความร่วมมือกับบริษัทคูโบต้า ในการแก้ปัญหาตามโครงการดังกล่าวของตำบลนายม ซึ่งจะสนับสนุนในเรื่องของเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งนี้คณะผู้บริหารได้มีมติให้บรรจุเพิ่มเติมโครงการฯเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาพกิจกรรมของตำบลนายม

2.เวลา 13.00-15.30 น. พื้นที่ตำบลน้ำร้อน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน ท่านนนทวรรณ จงจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน มอบหมายให้ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน และได้ให้เกียรติเป็นประธาน มีนายพรพิชัย ดิสโร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน นางรัตนาภรณ์ สีสวาสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และกลุ่มเกษตรกรให้ความสนใจและเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ทางผู้นำท้องที่ท้องถิ่นได้รับโครงการฯเข้าบรรจุ เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่าวท้องถิ่นไปก่อนหน้านี้ และได้จัดส่งข้อมูล ความต้องการของเกษตรกรในการเข้าร่วมโครงการครัวเกษตรอินทรีย์ฯ และเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาแหล่งน้ำต่อไป

ภาพกิจกรรมขอตำบลน้ำร้อน

ร่วมแสดงความคิดเห็น