วันที่ 30 พฤษภาคม เวลา 18.00 -22.00 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดจวนผู้ว่าราชการจังหวัด ต้อนรับสภาเกษตรเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ

ตามที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เล็งเห็นว่า การเกษตรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงกำหนดให้ สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เข้าพบร่วมรับประทานอาหาร และ แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ในด้านเกษตรกรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยตรงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ท่านได้กล่าวว่า “ตั้งแต่ตนมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ การประชุมที่เกี่ยวกับการเกษตร ตนจะเป็นประธานในการประชุมเองทั้งสิ้น ยกเว้นว่าติดภารกิจสำคัญจริง ๆ  เพราะเล็งเห็นว่าเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องเกษตรกรรมเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด เพราะจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเมืองเกษตร”

สรุปประเด็นสำคัญต่างๆ ดังนี้
1.โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)
– สามารถติดต่อ คทช.อำเภอนั้นๆได้โดยตรง
– การจัดตั้งสหกรณ์เพื่อรวมตัวขอ คทช. แบบใหม่ โดยการจัดตั้งสหกรณ์ตามเกณฑ์ของกรมป่าไม้
– ให้มีการประชุม คทช. ทุกเดือน
– พื้นที่ทั้ง 4 ตำบลของอำเภอเขาค้อสามารถร่วมตัวในการจัดตั้งสหกรณ์ โดยมีการดำเนินการตามรูปแบบของสหกรณ์ควบคู่กับการจัดการที่ดินทำกินของ คทช.

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
 1. เอกสารสิทธิให้ประชาชนเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01)
  – ที่ ส.ป.ก. ไม่สามารถซื้อ – ขายได้ ทางสำนักงานปฏิรูปที่ดินสามารถยึดคืนที่ดินได้ ผู้รับมรดกต้องเป็นทายาทโดยตรง
  – ในขณะนี้สำนักงาน สปก. มีการรางวัดพื้นที่ ในเขตอำเภอต่างๆ ไม่เกี่ยวข้องกับการมำเหมืองแร่ฝากท่านผู้นำท้องถิ่นฯ แจ้งประชาชนในพื้นที่
นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
 1. ปัญหาปาล์มน้ำมัน
  – สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ รับนโยบายจัดตั้งสมาคมชาวสวนปาล์ม ภาคเหนือตอนล่าง อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นี้
นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

 1. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
  – พบปัญหาหนอนกระทู้ระบาดหนัก ทำให้ผลผลิตที่จะออกสู่ท้องตลาดช่วงเดือนสิงหาคม 2562 เกิดความเสียหาย จึงอยากให้ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องเสนอนโยบายหรือกรณีมีแนวโน้มที่จะพบปัญหาให้รีบแจ้งปัญหาดังกล่าว

  นายอำนาจ ปาลาศ เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์

5.เกษตรอินทรีย์
– สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์มีนโยบายให้ร้านอาหาร โรงแรม ภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ รับซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์จากตลาดกรีนมาร์เก็ต และให้ประชารัฐประสานสหกรณ์จัดทำแผนการผลิตว่าเดือนไหนมีผลผลิตอะไรบ้าง


– ท่านผู้ว่าฯ ให้เน้นเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรอง โอกาสที่จะได้รับการอุดหนุนและงบสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงลดต้นทุนการผลิต

 1. ตำบลคลองกระจัง
  – ต้องการใบรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อส่งสินค้าให้เครือเซ็นทรัล
  – ขาดแคลนน้ำ ได้สำรวจความต้องการโดยเข้าร่วมโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
  – มีปัญหาการเข้าระบบเพื่อขอเป็นแอดมินโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ของสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
  – ท่านผู้ว่าฯ ให้รายงานผลการขอใบรับรองเกษตรอินทรีย์เดือนมิถุนายน 2562

การใช้น้ำจากบ่อน้ำบาดาลต้องถูกต้องตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 หากพบปัญหาในการดำเนินการให้แจ้งผู้ว่าฯ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ให้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ติดตามกรณีการลงทะเบียนแอดมินระบบขององค์การบริหารส่วนตำบลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ตำบลคลองกระจังตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก กรณีที่ยังไม่ได้รับ ส.ป.ก. 4-01

นางสาวฆนีรส โพธิ์เจริญ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์
 1. ตำบลซับเปิบ
นายสุรศักดิ์ เหมือนสี นายก อบต.ซับเปิบ
นางสาวนิลรัตน์ พัฒนวีรวงศ์ ปลัด อบต.ซับเปิบ

– ปัญหาขาดแคลนน้ำ พื้นที่ส่วนเป็นส.ป.ก. และพื้นที่ป่าไม้ ความล่าช้าจากการขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อกระทำการใดๆ เช่น ขุดเจาะบ่อบาดาล
– สามารถจัดทำหนังสือขออนุญาตจากสปก.ได้ โดยมีแผนที่และโครงการที่ต้องการดำเนินการแนบมาด้วย
– ท่านผู้ว่าฯ ให้ท่าน สปก.เข้าร่วมการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านเดือนมิถุนายน 2562 เพื่อชี้แจงการขออนุญาตใช้พื้นที่ส.ป.ก. ต่อไป  การขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ ส.ป.ก.ให้ทุกอบต.รวบรวมเพื่อเข้าประชุมท้องถิ่นจังหวัดต่อไป

 1. ตำบลพุทธบาท
ดร.มานัส เสนานุช ปลัด อบต.พุทธบาท อำเภอชนแดน

– นำเสนอโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน โดยอบต.หรือหน่วยงานใดสนใจสามารถติดต่อ ดร.มานัส หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 8146 4393 การบรรยายใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง
– ท่านผู้ว่าฯ เน้นย้ำให้พยายามทำธนาคารน้ำใต้ดินให้ครอบคลุมทุกตำบลภายในจังหวัดเพชรบูรณ์

 1. ตำบลลาดแค
นายกฤษ สุขใส กำนันตำบลลาดแค อำเภอชนแดน
นายศราวุฒิ วงค์คำจันทร์ นายก อบต.ลาดแค อ.ชนแดน

– รับนโยบายเรื่องธนาคารน้ำใต้ดินจากนายอำเภอ แต่พื้นที่ตำบลลาดแคมีความลาดชัน จึงดัดแปลงบ่อน้ำบาดาลที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาทำธนาคารน้ำใต้ดิน ปัจจุบันดำเนินการแล้วประมาณ 35 บ่อ
-มีนโยบายการจัดการขยะ บ้าน วัด โรงเรียน มีความสนใจโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน แต่พื้นที่ตำบลลาดแคมีชั้นหินปูนจึงมีความต้องการนักธรณีเพื่อมาสำรวจโพรงน้ำหรือสายน้ำ
– ท่านผู้ว่าฯ การทำธนาคารน้ำใต้ดินให้ปรึกษาผู้มีความรู้ โดยวันที่ 18 มิถุนายน 2562 มีจังหวัดเคลื่อนที่ โดยจะมีการจับสลาก เพื่อตรวจการจัดการขยะอินทรีย์ 1 หมู่บ้าน
– ท่านผู้ว่าฯรับเรื่อง กรณีหานักสำรวจทางธรณี

 1. ตำบลนาซำ
นายสีไพร ชุ่มเฟือย นายก อบต.นาซำ อำเภอหล่มเก่า

– เข้าร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นพื้นที่นำร่องเกษตรอินทรีย์และยังเป็นพื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลประมาณ 100 บ่อ และยังมีความสนใจธนาคารน้ำใตดินอีกด้วย
-ท่านผู้ว่าฯ ให้ทางอบต.นาซำประสานดร.มานัสเพื่อสำรวจพื้นที่สำหรับโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน

 1. ตำบลน้ำร้อน
นายพรพิชัย ดิสโร ปลัด อบต.น้ำร้อน อำเภอเมือง

– มีปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน แม้จะมีอ่างเก็บน้ำถึง 4 แห่ง
– ท่านผู้ว่าฯ ให้นายกอบต.หรือปลัดอบต.ติดต่อชลประทาน แก้ไขปัญหาอ่างเก็บน้ำ โดยท่านผู้ว่าฯจะประสานงานทงชลประทานเบื้องต้น

 1. นโยบายเพิ่มเติมของท่านผู้ว่า

– นโยบายเด็กแรกเกิดของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประสานอำเภอให้แจ้งรายชื่อแต่ละอบต. และให้แต่ละอบต.ประสานงานเรื่อง นม อาหารกลางวัน
– เกษตรอินทรีย์ ให้โรงเรียนหรืออบต.ศึกษาขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันจากผู้ปกครองหรือประชาชนในท้องที่ อาจทำในรูปแบบ MOU ให้ทางพาณิชย์ช่วยดำเนินการ
– ให้อบต. กำนัน ดูแลความเป็นอยู่ ปัญหาปากท้องของเกษตรกร โดยร่วมกับสภาเกษตรกร
– มอบหมายท่านเกษตรจังหวัดและท่านเกษตรและสหกรณ์จังหวัด หาวิธีการทำบอนไซมะขาม เพื่อส่งเสริมทางตำบลซับเปิบ

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น