ตราสัญลักษณ์

prd_logo
ความหมาย

พระพิรุณทรงนาคเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นเกษตรกรรมบนผืนแผ่นดินไทย คชสีห์ราชห์ เป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีที่ปกป้องคุ้มครองชาติไทย สภาเกษตรกรแห่งชาติมีบทบาทในการปกป้องคุ้มครองเกษตรกรรมของไทย จึงนำสัญลักษณ์ทั้งสองมาร่วมกันสื่อความหมายภายในวงกลมด้วยสีเขียวและทอง

สี

สีทอง หมายถึง ความเจริญ รุ่งเรือง ความมีอำนาจ กำหนดใช้สีในสัญลักษณ์เพื่อสื่อถึงการก่อตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติให้มีอำนาจหน้าที่สร้างความเข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืนให้กับเกษตรกรในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ ความสุข กำหนดใช้สีในสัญลักษณ์เพื่อสื่อถึงบทบาทหน้าที่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติในการส่งเสริมการรวมกลุ่ม ให้การร่วมมือกัน เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ ความสุข ของเกษตรกร