วันที่ 19 เมษายน 2562 นายประจวบ  นาคเทียน กำนันตำบล/ผู้แทนเกษตรกรระดับตำบล ตำบลคลองกระจัง  อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์  นำตัวแทนเครือข่ายคณะผู้ปฏิบัติงานระดับตำบลเข้าพบหารือสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรของตำบลคลองกระจังตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน รวมถึงร่วมกำหนดแนวทางการเตรียมตัวเข้าร่วมโครงการครัวเกษตรอินทรีย์ในปีงบประมาณ 2563 ทั้งตำบลจำนวน 18 หมู่บ้าน

นายประจวบ  นาคเทียน กำนันตำบล/ผู้แทนเกษตรกรระดับตำบล ตำบลคลองกระจัง  อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

นายประจวบ  นาคเทียน ได้กล่าวว่า ตำบลคลองกระจัง เป็นพื้นที่ใต้สุดของ จังหวัดเพชรบูรณ์  จึงได้วางแผนในการพัฒนาพื้นที่เพื่อให้เกิดการเสริมอาชีพ สร้างรายได้แก่เกษตรกร ซึ่งประสบปัญหาขาดทุนจากการทำไร่อ้อย จนเกิดหนี้สินในครัวเรือนอย่างมาก จึงคิดน้อมนำเอาแนวพระราชดำริของในหลวง รัชการที่ 9 มาเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาโดยมุ่งปรับเปลี่ยนแนวคิดเกษตรกรทั้ง 18 หมู่บ้าน เริ่มจากผู้นำชุมชนสร้างฐานการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนในทุกหมู่บ้าน เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เป้าหมาย เพื่อดึงนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานคร มาแวะพักชมวิถีชีวิตเกษตร  ชิมอาหารคุณภาพอินทรีย์ ช้อปและเที่ยวชมแหล่งอารยะธรรมโบราณศรีเทพที่กำลังจะเป็นมรดกโลก ทั้งก่อน-กลับจากเพชรบูรณ์ ในฐานะที่เป็นเมืองหน้าด่าน และด่านสุดท้ายก่อนออกจากเพชรบูรณ์

เมืองโบราณศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ มรดกทางประวัติศาสตร์ซึ่งมีอิทธิพลมาจากขอมและทรวารดี

“ขอขอบคุณสภาเกษตรกรที่ให้ความสำคัญตำบลคลองกระจัง พร้อมร่วมมือกับสภาเกษตรกรขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรให้เป็นตำบลนำร่องในโซนใต้ของจังหวัด” นายประจวบ  นาคเทียน กล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น