สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ ตำบลหนองแม่นา และตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการประชุมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมืองและกลุ่มเกษตรกรทำเห็ดหลินจือ

ในการกำหนดแผนการผลิตขององค์กร และแผนความต้องการสนับสนุนสินเชื่อ ปัจจัยการผลิต องค์ความรู้ และการตลาดจากองค์กร ในโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร เพื่อพัฒนาปรับเปลี่ยนกิจกรรมเกษตร ในการลดต้นทุน พัฒนาผลิตภาพสร้างความเข้มแข็ง มั่นคงในอาชีพ และเชื่อมโยงเครือข่ายรายสินค้าอย่างเป็นระบบ

nfc-pnb-590707-174

nfc-pnb-590707-171 nfc-pnb-590707-173

ร่วมแสดงความคิดเห็น