เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นายวินชัย เสมาทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้านข้าว สภาเกษตรกรแห่งชาติ
ครั้งที่ 2/2560 (3) ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร (ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 3) เพื่อพิจารณาแนวทางและกระบวนการทำนาของเกษตรกรที่ยั่งยืน
มีประเด็นการพิจารณาเพื่อหามาตรการช่วยเหลือชาวนา โดยการจัดเวทีกลางเพื่อกำหนดนโยบายแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ต้องมีการร่วมมือจำนวน 4 ฝ่ายคือ ชาวนา
โรงสีข้าว ผู้ส่งออกและภาครัฐซึ่งเป็นตัวกลาง จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเกษตรกร การใช้รูปแบบสหกรณ์ช่วยเหลือเกษตรกร และการลดต้นทุนการผลิต ในพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม
โดยมีนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ประธานคณะกรรมการด้านข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

ร่วมแสดงความคิดเห็น