เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดการประชุมคณะกรรมการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดระบบชลประทานเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาและรับทราบปัญหา ข้อเท็จจริง ผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวบรวมจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่เสนอต่อหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นายไกรสร กองฉลาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกับการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมจากการใช้สารเคมีทำการเกษตร และการขับเคลื่อนโครงการตลาดพืชผักปลอดภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ (Green Market)” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการฯ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ ผู้แทนหน่วยงานในจังหวัดเพชรบูรณ์และผู้นำท้องถิ่นท้องที่พื้นที่อำเภอหล่มเก่า ทั้งสิ้นจำนวน 70 คน

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

ร่วมแสดงความคิดเห็น