วันที่ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น. คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประชุมร่วมกับนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมการบริหารจัดการปัจจัยการผลิตของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านปุ๋ย
และสารเคมีเกษตร ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ สหกรณ์พืชผักปลอดภัยน้ำดุกใต้ ตำบลปากดุก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

ร่วมแสดงความคิดเห็น