วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายวินชัย เสมาทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นาย ปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกำหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2562 ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 4 จังหวัดเพชรบูรณ์ มีนางพรทิพา แก้วชนะ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุม

ตามที่ คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีคำสั่ง แต่งตั้ง คณะทำงานกำหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมและเป็นไปอย่างมีมาตรฐานตามแนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดเพชรบูรณ์นั้น

มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมและเสนอแนวทางการขับเคลื่อนอย่างหลากหลาย ซึ่งผลการประชุมในครั้งนี้มีการพิจารณาร่างมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพชรบูรณ์เพื่อประกาศใช้และขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามเป้าหมาย 100,000 ไร่ในปี พ.ศ. 2564

ร่วมแสดงความคิดเห็น