เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะทำงานด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 4/2559 เพื่อพิจารณาแนวคิดการจัดการน้ำ “โคก หนอง นา โมเดล” สู่การปฏิบัติ และพิจารณาการขับเคลื่อนงานตามภารกิจคณะทำงานด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

ร่วมแสดงความคิดเห็น