เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะทำงานด้านกิจการและยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมถึงพิจารณาการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

ร่วมแสดงความคิดเห็น