วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกรและสภาเกษตรกรจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ มีนายโสภา เปรมโสภณ เป็นประธาน

ตามที่สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีมติในการประชุมสภา ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกรและสภาเกษตรกรจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องตามอำนาจ หน้าที่ของพรบ.สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553

ร่วมแสดงความคิดเห็น