นนี้ (19 กันยายน 2561) ประชุมคณะทำงานด้านคณะทำงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกรและสภาเกษตรกรจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 เวลา 08.30-16.00 น.ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายโสภา เปรมโสภณ เป็นประธานคณะทำงานฯ เรื่องพิจารณา ขอเสนอเชิงนโยบาย การบูรณาการพัฒนาทรัพยากร ความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร และวาระการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด ครั้งที่ 6/2561
Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

ร่วมแสดงความคิดเห็น