เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาแหล่งน้ำ และจัดระบบชลประทานเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 4/2559 เพื่อพิจารณาการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการด้านทรัพยากรด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ สภาเกษตรกรแห่งชาติ และการติดตามปัญหาเรื่องน้ำในจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

ร่วมแสดงความคิดเห็น