เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดประชุมคณะทำงานด้านพัฒนาและคุ้มครองทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร ครั้งที่ 3/2561 เพื่อติดตามการดำเนินงานของคณะทำงาน และพิจารณาแนวทางการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาการพัฒนาแหล่งน้ำ และจัดระบบชลประทาน ในการเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์
Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

ร่วมแสดงความคิดเห็น