วันนี้ (11 พฤศจิกายน 2559) นายวินชัย เสมาทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุม
คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือชาวนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2559 เพื่อรับทราบสถานการณ์ผลผลิตข้าว
ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และพิจารณาแนวทางดำเนินการช่วยเหลือชาวนาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายพีรยุทธ แสนศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฯ เป็นประธานในที่ประชุมแทนท่านไกรสร กองฉลาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

ร่วมแสดงความคิดเห็น