วันนี้ (4 เมษายน 2560) สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอเมือง เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประสานงานสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ผ่านทางเครือข่ายสังคม (Social Network) หรือ ทาง Webpage, Facebook หรือ Line Group โดยนำข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรที่ทันสมัย ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สื่อสารเผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจทางการเกษตรของเกษตรกรหรือการแจ้งเตือนกรณีภัยธรรมชาติต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายทุกระดับ ทั้งอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน จนถึงรายครัวเรือน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาทางการเกษตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่าย โดยมีนายสมพล พิธิยากูล ประธานคณะผู้ปฏิบัติงานระดับอำเภอเมือง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

ร่วมแสดงความคิดเห็น