วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายวิชัย เสมาทอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด ปีการผลิต 2561/62 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุม

สืบเนื่องจากจังหวัดเพชรบูรณ์มีคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าว ระดับจังหวัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดย คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) โดยองค์ประกอบคณะอนุกรรมการประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นรองประธาน ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอนุกรรมการ โดยมีหน้าที่ในการติดตาม กำกับดูแล แก้ไขปัญหา และบริหารจัดการข้าว ทั้งด้านการผลิตและตลาดข้าวในจังหวัด ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ประเด็นสำคัญในการประชุมครั้งนี้ เป็นการพิจารณาการขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกของรัฐ มี ผู้ประกอบการค้าข้าวในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก ปีการผลิต 2560/62 จำนวน 5 รายด้วยกัน ได้แก่ 1.บจก.โรงสีรัตนกูล 2.หจก.โรงสีอรุณพัฒนา 3.บจก.อรุณไรซ์ เทรดดิ้ง 4.หจก.โรงสีข้าวเพชรธัญญกิจ และ 5.นายฐนบดินรุ่งโรฒ วัฒนศัพท์ (โรงสีแสงเจริญ) และประเด็นสถานการณ์ข้าวของจังหวัดเพชรบูรณ์ คาดว่าปริมาณข้าวในสต๊อกหมดแล้ว และการผลิตในปีนี้ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดค่อนข้างน้อย เนื่องจากผลกระทบจากศัตรูพืช เช่น หนอนกระทู้ ที่แพร่ระบาดมาจากแปลงข้าวโพดและเข้าสู่แปลงข้าว ภาวะแห้งแล้ง ฝนทิ้งช่วง และ รวมถึงเพลี้ย ที่กำลังจะมาหลังจากที่ฝนทิ้งช่วง

นายวินชัย เสมาทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น