วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มอบหมายให้ นางสาวสุกัญญา  เฉลิมเล่า หัวหน้าฝ่ายอำนวยการสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่ 2/2562 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2562 (ไตรมาส 2) และพิจารณาการจัดทำฐานข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ปี2562 โดยมีนายสืบศักดิ์  เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานการประชุม  ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น