เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว ดำเนินจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น
ร่างแผนงาน กิจกรรม/โครงการ ข้อเสนอแนะของเกษตรกร ผู้มีส่วนได้เสีย และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล ตามแผนแม่บทพัฒนาเกษตรกรรม สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2560-2561 โดยมีว่าที่ร้อยเอกอานนท์ เชื้อเล็ก นายอำเภอหล่มเก่า เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

ร่วมแสดงความคิดเห็น