เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุม สภาเกษตรกรจังหวัดฯ ครั้งที่ 5/2560 (วาระพิเศษ) เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินตำบลเข็กน้อย และแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

ร่วมแสดงความคิดเห็น