ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5/2561 (วาระพิเศษ)

0
18

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5/2561 (วาระพิเศษ) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดฯ และพิจารณาโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาเรื่องแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และโครงการสัมมนาเครือข่ายพัฒนาการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดฯ ณ ห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์
Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

ร่วมแสดงความคิดเห็น