วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น.สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสถาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีนายวินชัย เสมาทอง ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ รวมถึงพนักงานสสสสำนักงานสภาฯ เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

ซึ่งในการประชุมสภาฯจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งในการสะท้อนปัญหาของเกษตรกรผ่านผู้แทนของพื้นที่ตัวเอง นั่นคือ สมาชิกสภาฯ หารือกันและมีมติในเรื่องต่างๆที่จำเป็นต้องดำเนินการแแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร เพื่อฝ่ายเลขานุการนั่นก็คือ สำนักงานสภาฯได้ดำเนินการและจักทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเสนอไปยังสภาเกษตรกรแห่งชาติ

การประชุมในครั้งนี้มีมีเรื่องพิจารณาที่สำคัญๆได้แก่

1.เรื่องโครงการสื่อสารงานสภาฯ สู่ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562
2.เรื่องโครงการความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.การส่งเสริมอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอินทรีย์

 

มีตัวแทนกลุ่มเกษตรกรและภาคเอกชนเข้าร่วมด้วย ได้แก่ จุลไหมไทย จากไร่กำนันจุล จังหวัดเพชรบูรณ์ และกลุ่มวิสากิจนางั่วร่วมใจ ต.นางั่ว อ.เมืองเพชรบูรณ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น