วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ มีนายวินชัย เสมาทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน

สืบเนื่องจากระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2555 ว่าด้วยการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด ข้อ 14 กำหนดให้สภาเกษตรกรจังหวัดจัดให้มีการประชุมเป็นระยะเวลา 2 เดือนต่อ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในจังหวัด และพิจารณษให้ความเห็นชอบการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553

นายวินชัย เสมาทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์

สาระสำคัญในการประชุมและได้พิจารณาในประเด็นต่างๆ ได้แก่
1.การรับรองรายงานการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 และครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562
2.การดำเนินงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ (รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม-เมษายน 2562)
3.แนวทางการดำเนินโครงการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
4.ผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุม(โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา,โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคการเกษตร,การสนับสนุนการรวมกลุ่มปลูกกัญชาเพื่อส่งเสริมการผลิต แปรรูปผลิตภัณฑ์,การดำเนินงานโครงการครัวเกษตรอินทรีย์,แนวทางการขับเคลื่อนการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร,โครงการสื่อสารงานสภาฯ สู่ประชาชน)
5.โครงการเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร
6.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินเเปลงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ในการประชุมครั้งนี้มีนายยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมประชุมชี้แจง ในการขอรับการสนับสนุนโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อส่งเสริมและร่วมบูรณาการกับสภาเกาตรกรในการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ต่อไป

นายยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น