วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ มีนายวินชัย เสมาทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน

สืบเนื่องจากระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2555 ว่าด้วยการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด ข้อ 14 กำหนดให้สภาเกษตรกรจังหวัดจัดให้มีการประชุมเป็นระยะเวลา 2 เดือนต่อ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในจังหวัด และพิจารณษให้ความเห็นชอบการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553

นายวินชัย เสมาทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น