ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5/2559 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด และการสรุปผลการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00 น.

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

ร่วมแสดงความคิดเห็น