วันนี้ (16 ธันวาคม 2559 ) เวลา 13.00 น. สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับอำเภอบึงสามพัน ชมรมโคเนื้อจังหวัดเพชรบูรณ์ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมสัมมนาเครือข่ายโคเนื้อไทย เรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการผลิตและการตลาดโคเนื้อไทย ตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศภายใต้กลไกประชารัฐ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน ตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อระดมความคิดเห็นในการกำหนดแนวทาง และสร้างความร่วมมือ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายการผลิตและการตลาดโคเนื้อ

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

ร่วมแสดงความคิดเห็น