เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายวินชัย เสมาทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด เข้าร่วมการประชุมสัมมนา
หัวข้อ “แนวทางการบริหารจัดการข้าวและชาวนาอย่างยั่งยืน” จัดโดยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อระดมความคิดเห็นจากเกษตรกร และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่
จังหวัดภาคเหนือ รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์ เจาะลึก ค้นหาประเด็นปัญหาอุปสรรคที่เป็นข้อขัดข้อง ที่ทำให้ไม่สามารถพัฒนาแก้ปัญหาเรื่องข้าวและชาวนาในช่วงที่ผ่านมาได้อย่างจริงจังและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการส่งเสริมพัฒนาแก้ปัญหาเรื่องข้าวและชาวนาอย่างยั่งยืน แล้วรวบรวมจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย เสนอต่อรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดเวทีสัมมนาครั้งนี้ ณ ห้องประชุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ผู้ร่วมสัมมนาประกอบด้วยสภาเกษตรกรจังหวัด องค์กรหน่วยงานราชการ และเครือข่ายเกษตรกร จังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือ

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

ร่วมแสดงความคิดเห็น