เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2560 เวลา 16.30 น. สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดยนายวินชัย เสมาทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด และนายปณวัฒน์ วงค์สนั่น
หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เข้าร่วมประชุมหารือการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง และทิศทางการพัฒนาเส้นทางเศรษฐกิจ
และโอกาสในการเชื่อมโยงโลจิสติกส์ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor) ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

ร่วมแสดงความคิดเห็น