เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฯ เข้าร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนกลุ่มอาชีพ และเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เพื่อเข้าสู่โครงการตลาดเกษตรกร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีท่านพอ.โสภณ ศรีมงคล ผบ.หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16ฯ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16ฯ ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

ร่วมแสดงความคิดเห็น