(วันนี้ 21 สิงหาคม 2561) สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบหมายให้ นายภานุพงศ์ คงคาน้อย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสาวฐิตาภรณ์สายโส ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ให้จัดประชุมหารือในการวางแผนปฏิบัติงาน (Action plan) กลุ่มเกษตรแปรรูปบ้านช่อมะขามตำบลหินฮาว ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร และยกระดับ การดำเนินธุรกิจเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรแปรรูปบ้านช่อมะขามตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

ร่วมแสดงความคิดเห็น