ประชุมหารือในการวางแผนปฏิบัติงาน (Action plan) ต.น้ำหนาว

0
64

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบหมายให้ นายภานุพงศ์ คงคาน้อย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ให้จัดประชุมหารือในการวางแผนปฏิบัติงาน (Action plan) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร และยกระดับ การดำเนินธุรกิจเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

ร่วมแสดงความคิดเห็น