เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบหมายให้ นายภานุพงศ์ คงคาน้อย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสาวฐิตาภรณ์สายโส ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ให้จัดประชุมหารือในการวางแผนปฏิบัติงาน (Action plan) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ ตำบลนาซำ ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร และยกระดับ การดำเนินธุรกิจเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

ร่วมแสดงความคิดเห็น