เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เวลา 08.30 น. นายวินชัย เสมาทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2562-2564 เพื่อระดมความคิดเห็น ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้มีความสอดคล้อง และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหล่งชาติฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564) นโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงแรงงาน แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์จังหวัด โดยมีนายชิตชัย สมอุปฮาด แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องอาฟเตอร์ยู โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

ร่วมแสดงความคิดเห็น