ประชุมเพื่อสำรวจและรวบรวมข้อมูลนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการเกษตร

0
37

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อสำรวจและรวบรวมข้อมูลนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการเกษตร ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรม ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้เข้าถึงบริการทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พัฒนาเกษตรกรให้สามารถสร้างนวัตกรรมเกษตรจากการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างงาน สร้างเงิน โดยมีการจัดประชุมขึ้นที่ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

ร่วมแสดงความคิดเห็น