วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ นายปณวัตฒ์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ (Chief of Operation) โดยนายอำนาจ ปาลาศ เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุม ในการนี้นายปณวัฒน์ได้เสนอ ร่างโครงการการจัดการน้ำรวมถึงการร่วมบูรณากับภาคีที่เกี่ยวข้องในการเชื่อมโยงความร่วมมือเพื่อเป็นเครื่องมือในการเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ 100,000ไร่ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามนโยบายเกษตรกรรมยั่งยืนของ รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาจารย์ยักษ์ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร
Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

ร่วมแสดงความคิดเห็น